THẺ HTML <big>

Không được hỗ trợ trong HTML5

Thẻ <big> được sử dụng trong HTML 4 để xác định văn bản lớn hơn.

Sử dụng CSS để thay thế


Chúng ta có thể sử dụng CSS để chỉ định kích thước font chữ khác nhau cho các phần tử HTML

Ví dụ

<style>
p.ex1 {
  font-size: 30px;
}
p.ex2 {
  font-size: 50px;
}
</style>

<p>Đoạn văn bản bình thường.</p>
<p class="ex1">Đoạn văn bản lớn hơn.</p>
<p class="ex2">Đoạn văn bản lớn hơn nữa.</p>

Xem kết quả

Để tìm hiểu thêm thông tin, bạn có thể tham khảo bài viết CSS Font Style.