THẺ HTML <bdi>

Ví dụ

Tách biệt tên người dùng khỏi cài đặt hướng văn bản xung quanh

<ul>
  <li>User <bdi>hrefs</bdi>: 60 points</li>
  <li>User <bdi>jdoe</bdi>: 80 points</li>
  <li>User <bdi>إيان</bdi>: 90 points</li>
</ul>

Xem kết quả

Định nghĩa và cách sử dụng


BDI là viết tắt của Bi-Directional Isolation.

Thẻ <bdi> tách biệt một phần văn bản có thể được định dạng theo hướng khác với văn bản khác bên ngoài nó.

Phần tử này hữu ích khi nhúng nội dung do người dùng tạo với hướng văn bản không xác định.

Hỗ trợ trình duyệt


Element          
<bdi> 16.0 79.0 10.0 Not supported 15.0