THẺ HTML <base>

Ví dụ

Chỉ định một URL mặc định và một mục tiêu liên kết mặc định cho tất cả các liên kết trên một trang

<head>
  <base href="https://www.book-code.com.vn/" target="_blank">
</head>

<body>
<img src="/images/stickman.gif" width="24" height="39" alt="Stickman">
<a href="/thehtml-base.html">Thẻ HTML base</a>
</body>

Xem kết quả

Định nghĩa và cách sử dụng


Thẻ <base> chỉ định URL cơ sở và/ hoặc mục tiêu cho tất cả các URL tương đối trong trang web.

Thẻ <base> phải có một thuộc tính href hoặc một thuộc tính target hoặc cả hai.

Chỉ có thể có một phần tử <base> duy nhất trong một trang web và nó phải nằm bên trong phần tử <head>.

Hỗ trợ trình duyệt


Element          
<base> Yes Yes Yes Yes Yes

Thuộc tính


Attribute Value Description
href URL Chỉ định URL cơ sở cho tất cả các URL tương đối trong trang.
target _blank
_parent
_self
_top
Chỉ định target mặc định cho tất cả các siêu liên kết và biểu mẫu trong trang

Cài đặt CSS mặc định


Không có.