THẺ HTML <audio>

Ví dụ

Phát tệp âm thanh

<audio controls>
  <source src="song-bien.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="song-bien.mp3" type="audio/mpeg">
  Your browser does not support the audio tag.
</audio>

Xem kết quả

Định nghĩa và cách sử dụng


Thẻ <audio> được sử dụng để nhúng nội dung âm thanh vào tài liệu, chẳng hạn như nhạc hoặc các luồng âm thanh khác.

Thẻ <audio> chứa một hoặc nhiều thẻ <source> với các nguồn âm thanh khác nhau. Trình duyệt sẽ chọn nguồn đầu tiên mà nó hỗ trợ.

Văn bản giữa cặp thẻ <audio></audio> sẽ chỉ được hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ phần tử <audio>.

Có ba định dạng âm thanh được hỗ trợ trong HTML: MP3, WAV và OGG.

Định dạng âm thanh và hỗ trợ trình duyệt

Browser MP3 WAV OGG
Edge / IE YES YES* YES*
Chrome YES YES YES
Firefox YES YES YES
Safari YES YES NO
Opera YES YES YES

* Từ Edge 79

Hỗ trợ trình duyệt


Các số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ phần tử.

Element          
<audio> 4.0 9.0 3.5 4.0 11.5

Thuộc tính


Attribute Value Description
autoplay autoplay Chỉ định âm thanh sẽ bắt đầu phát ngay khi bắt đầu
controls controls Chỉ định các điều khiển âm thanh sẽ được hiển thị (chẳng hạn như nút play/stop, v.v.)
loop loop Chỉ định âm thanh sẽ được phát lại, sau mỗi lần kết thúc
muted muted Chỉ định đầu ra âm thanh phải được tắt tiếng
preload auto
metadata
none
Chỉ định cách âm thanh sẽ được tải khi trang tải
src URL Chỉ định URL của tệp âm thanh

Cài đặt CSS mặc định


Không có