Câu lệnh SQL CREATE TABLE

Câu lệnh SQL CREATE TABLE


Câu lệnh CREATE TABLE được sử dụng để tạo một bảng mới trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp

CREATE TABLE table_name (
  column1 datatype,
  column2 datatype,
  column3 datatype,
  ....
);

Các tham số cột chỉ định tên của các cột trong bảng.

Tham số kiểu dữ liệu chỉ định kiểu dữ liệu mà cột có thể giữ (ví dụ: varchar, integer, date, v.v.).

Để có cái nhìn tổng quan về các kiểu dữ liệu có sẵn, bạn có thể tham khảo đầy đủ về kiểu dữ liệu trong bài SQL Data Types.

Ví dụ về SQL CREATE TABLE


Ví dụ sau tạo một bảng có tên "Persons" chứa năm cột: PersonID, LastName, FirstName, Address và City.

Ví dụ

CREATE TABLE Persons (
 PersonID int,
 LastName varchar(255),
 FirstName varchar(255),
 Address varchar(255),
 City varchar(255)
);

Xem kết quả

Cột PersonID có kiểu int và sẽ chứa một số nguyên.

Các cột LastName, FirstName, Address và City thuộc loại varchar và sẽ chứa các ký tự và độ dài tối đa cho các trường này là 255 ký tự.

Bảng "Persons" trống bây giờ sẽ như thế này.

PersonID LastName FirstName Address City
         
Bảng "Persons" trống hiện có thể được lấp đầy bằng dữ liệu bằng câu lệnh SQL INSERT INTO.

Tạo bảng bằng bảng khác


Bản sao của một bảng hiện có cũng có thể được tạo bằng cách sử dụng CREATE TABLE.

Bảng mới có các định nghĩa cột giống nhau. Tất cả các cột hoặc các cột cụ thể có thể được chọn.

Nếu chúng ta tạo bảng mới bằng bảng hiện có, bảng mới sẽ được lấp đầy bằng các giá trị hiện có từ bảng cũ.

Cú pháp

CREATE TABLE new_table_name AS
  SELECT column1, column2,...
  FROM existing_table_name
  WHERE ....;

Câu lệnh SQL sau tạo một bảng mới có tên "TestTables" (là bản sao của bảng "Customers").

Ví dụ

CREATE TABLE TestTables AS
SELECT customername, contactname
FROM customers;

Xem kết quả