Date và time trong php

Để định dạng ngày và giờ trong PHP, chúng ta sử dụng hàm date()

Hàm date() trong PHP


Hàm date() trong PHP được sử dụng để định dạng lại ngày tháng năm, giờ ... và hiển thị theo cách dễ dọc hơn

Cú pháp

date(format, timestamp)

Tham số Description
format Bắt buột. Chỉ định định dạng của timestamp
timestamp Tùy chọn. Chỉ định một timestamp. Mặc định là ngày và giờ hiện tại
Timestamp là một chuỗi các ký tự, biểu thị ngày và/ hoặc thời gian tại một sự kiện nhất định xảy ra.

Hàm date() - Các tham số ngày tháng


Tham số format là bắt buộc của hàm date(), nó chỉ định cách định dạng ngày (hoặc giờ).

Dưới đây là một số ký tự thường được sử dụng cho tham số trong ngày tháng.

  • d - Đại diện cho ngày trong tháng (01 đến 31)
  • m - Đại diện cho một tháng (01 đến 12)
  • Y - Đại diện cho một năm (bằng bốn chữ số)
  • l (chữ hoa là 'L') - Đại diện cho ngày trong tuần

Các ký tự khác, như "/", "." Hoặc "-" cũng có thể được chèn vào giữa các ký tự để thêm định dạng bổ sung.

Ví dụ dưới đây định dạng ngày hôm nay theo ba cách khác nhau.

Ví dụ

<?php
echo "Hôm nay là ".date("Y/m/d")."<br/>";
echo "Hôm nay là ".date("Y.m.d")."<br/>";
echo "Hôm nay là ".date("Y-m-d")."<br/>";
echo "Hôm nay là ".date("l");
?>

Xem kết quả

PHP - cập nhật copyright năm tự động


Sử dụng hàm date() để tự động cập nhật năm bản quyền trên trang website của chúng ta.

Ví dụ

Copyright &copy; 2010 - <?php echo date("Y"); ?>

Xem kết quả

Hàm date() - Các tham số thời gian


Dưới đây là một số ký tự thường được sử dụng cho tham số thời gian.

  • H - định dạng 24 giờ của một ngày (00 đến 23)
  • h - Định dạng 12 giờ của một ngày với các số 0 ở đầu (01 đến 12)
  • i - Các phút có số 0 ở đầu (00 đến 59)
  • s - Giây với các số 0 ở đầu (00 đến 59)
  • a - Viết thường là Ante meridiemPost meridiem (sáng hoặc chiều)

Ví dụ bên dưới xuất ra thời gian hiện tại ở định dạng được chỉ định.

Ví dụ

<?php
echo "Bây giờ là ".date("h:i:s");
?>

Xem kết quả

Lưu ý là hàm date() trong PHP sẽ trả về ngày/ giờ hiện tại của máy chủ!

Cài đặt múi giờ


Nếu thời gian nhận lại từ mã PHP không chính xác, có thể do máy chủ của chúng ta ở quốc gia khác hoặc được thiết lập cho múi giờ khác.

Vì vậy, nếu cần thời gian chính xác theo một vị trí cụ thể, chúng ta có thể đặt múi giờ muốn sử dụng.

Ví dụ bên dưới đặt múi giờ thành "Asia/ Ho_Chi_Minh", sau đó xuất ra thời gian hiện tại ở định dạng được chỉ định.

Ví dụ

<?php
date_default_timezone_set("Asia/Ho_Chi_Minh");
echo "Bây giờ là ".date("h:i:sa");
?>

Xem kết quả

Tạo một ngày với hàm mktime()


Tham số timestamp là tùy chọn trong hàm date(). chỉ định một dấu thời gian. Nếu bỏ qua, ngày và giờ hiện tại sẽ được sử dụng (như trong các ví dụ ở trên).

Hàm PHP mktime() trả về dấu thời gian Unix cho một ngày. Dấu thời gian Unix chứa số giây giữa Kỷ nguyên Unix (ngày 1 tháng 1 năm 1970 00:00:00 GMT) và thời gian được chỉ định.

Cú pháp

mktime(hour, minute, second, month, day, year)

Ví dụ bên dưới tạo ngày và giờ với hàm date() từ một số tham số trong hàm mktime().

Ví dụ

<?php
$d = mktime(11, 23, 34, 11, 23, 2019);
echo "Ngày giờ được tạo là ".date("Y/m/d h:i:s", $d);
?>

Xem kết quả

Tạo ngày từ chuỗi với hàm strtotime()


Hàm PHP strtotime() được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi ngày có thể đọc được thành một dấu thời gian Unix (số giây kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970 00:00:00 GMT).

Cú pháp

strtotime(time, now)

Ví dụ bên dưới tạo ngày và giờ từ hàm strtotime().

Ví dụ

<?php
$d = strtotime("10:30pm April 15 2014");
echo "Ngày giờ được tạo là ".date("Y/m/d h:i:sa", $d);
?>

Xem kết quả

PHP khá thông minh trong việc chuyển đổi một chuỗi thành một ngày tháng, vì vậy chúng ta có thể đặt vào các giá trị khác nhau.

Ví dụ

<?php
$d=strtotime("tomorrow");
echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>";

$d=strtotime("next Saturday");
echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>";

$d=strtotime("+3 Months");
echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>";
?>

Xem kết quả

Tuy nhiên, hàm strtotime() không phải là hoàn hảo, vì vậy hãy nhớ kiểm tra các chuỗi chúng ta đặt vào đó.

Một số ví dụ về ngày tháng


Ví dụ dưới đây xuất ra các ngày trong sáu ngày thứ Bảy tiếp theo.

Ví dụ

<?php
$startdate=strtotime("Saturday");
$enddate=strtotime("+6 weeks", $startdate);

while ($startdate < $enddate) {
  echo date("M d", $startdate) . "<br>";
  $startdate = strtotime("+1 week", $startdate);
}
?>

Xem kết quả

Ví dụ bên dưới tính ra số ngày cho đến ngày 2 tháng 9.

Ví dụ

<?php
$d1=strtotime("Sep 02");
$d2=ceil(($d1-time())/60/60/24);
echo "Còn tới " . $d2 ." ngày, để tới ngày 02 tháng 09.";
?>

Xem kết quả

Tham chiếu ngày giờ PHP


Để có tài liệu tham khảo đầy đủ về tất cả các hàm ngày tháng, hãy truy cập Tài liệu tham khảo ngày tháng hoàn chỉnh trong PHP.

Tài liệu tham khảo chứa một mô tả ngắn gọn và các ví dụ sử dụng cho mỗi hàm!