Chuyển đổi kiểu dữ liệu

Chuyển đổi chuỗi thành số
Chuyển đổi số thành chuỗi
Chuyển đổi ngày thành số
Chuyển đổi số thành ngày
Chuyển đổi Boolean thành Numbers
Chuyển đổi số sang Boolean

Các biến JavaScript có thể được chuyển đổi thành một biến mới và một kiểu dữ liệu khác:

  • Bằng cách sử dụng một hàm JavaScript
  • Tự động bằng chính JavaScript

Chuyển đổi chuỗi thành số


Phương thức toàn cục Number() có thể chuyển đổi chuỗi thành số. Các chuỗi chứa số (như "3.14") sẽ chuyển đổi thành số (như 3.14).

Chuỗi trống sẽ chuyển đổi thành 0, và các kiểu dữ liệu khác không chuyển đổi thành số được sẽ chuyển thành NaN (Not a Number).

Number("3.14")    // trả về 3.14
Number(" ")       // trả về 0
Number("")        // trả về 0
Number("99 88")   // trả về NaN

Phương thức số


Trong bài Phương thức số, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều phương thức hơn có thể được sử dụng để chuyển đổi chuỗi thành số.

Phương thức Description
Number() Trả về một số, được chuyển đổi từ đối số của nó
parseFloat() Phân tích cú pháp một chuỗi và trả về một số dấu chấm động
parseInt() Phân tích cú pháp một chuỗi và trả về một số nguyên

Toán tử +


Toán tử + có thể được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi thành một số.

Ví dụ

var x, y;
x = "10";
y = + x;

Xem kết quả

Nếu không thể chuyển đổi biến, nó vẫn sẽ trở thành một số, nhưng với giá trị NaN (Not a Number).

Ví dụ

var x, y;
x = "John";
y = + x;

Xem kết quả

Chuyển đổi số thành chuỗi


Phương thức toàn cục String() có thể chuyển đổi số thành chuỗi.

Nó có thể được sử dụng trên bất kỳ loại số, ký tự, biến hoặc biểu thức nào.

Ví dụ

var x, y;
x = 123;
y = String(x);

Xem kết quả

Phương thức số toString() cũng có chức năng tương tự như vậy.

Ví dụ

var x, y;
x = 123;
y = x.toString() + '<br/>';
y += (100 + 23).toString();

Xem kết quả

Trong bài Phương thức số, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều phương pháp hơn có thể được sử dụng để chuyển đổi số thành chuỗi.

Phương thức Description
toExponential() Trả về một chuỗi, với một số được làm tròn và được viết bằng ký hiệu hàm mũ
toFixed() Trả về một chuỗi, với một số được làm tròn và được viết bằng một số thập phân được chỉ định
toPrecision() Trả về một chuỗi, với một số được viết với độ dài được chỉ định

Chuyển đổi ngày thành số


Phương thức toàn cục Number() có thể được sử dụng để chuyển đổi ngày tháng sang số.

Ví dụ

const x = new Date();
var y = Number(x);

Xem kết quả

Phương thức getTime() cũng có chức năng tương tự như vậy.

Ví dụ

const x = new Date();
var y = x.getTime();

Xem kết quả

Chuyển đổi ngày thành chuỗi


Phương thức toàn cục String() có thể chuyển đổi ngày tháng thành chuỗi.

Ví dụ

const x = new Date();
var y = String(x);

Xem kết quả

Phương thức toString() cũng có chức năng tương tự như vậy.

Ví dụ

const x = new Date();
var y = x.toString();

Xem kết quả

Trong bài Phương thức ngày tháng, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều phương pháp hơn có thể được sử dụng để chuyển đổi ngày tháng thành chuỗi.

Phương thức Description
getFullYear() Lấy Năm với 4 chữ số (yyyy)
getMonth() Lấy tháng với một số từ 0 tới 11
getDate() Lấy ngày với một số từ 1 tới 31
getHours() Lấy giờ với một số từ 0 tới 23
getMinutes() Lấy phút với một số từ 0 tới 59
getSeconds() Lấy giây với một số từ 0 tới 59
getMilliseconds() Lấy milli giây với một số từ 0 tới 999
getTime() Lấy thời gian (mili giây kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970)
getDay() Lấy ngày trong tuần với một số từ 0 tới 6
Date.now() Lấy thời gian hiện tại. ECMAScript 5

Chuyển đổi Boolean thành Numbers


Phương thức toàn cục Number() cũng có thể chuyển đổi boolean thành số.

Ví dụ

var x, y;
x = 10;
y = 5;
z = Number(x > y);

Xem kết quả

Ví dụ

var x, y;
x = 10;
y = 5;
z = Number(x < y);

Xem kết quả

Chuyển đổi Boolean thành chuỗi


Phương thức toàn cục String() có thể chuyển đổi boolean thành chuỗi.

Ví dụ

var x, y;
x = 10;
y = 5;
z = String(x < y);

Xem kết quả

Phương thức toString() cũng có chức năng tương tự như vậy.

Ví dụ

var x, y;
x = 10;
y = 5;
z = (x > y).toString();

Xem kết quả

Khi JavaScript nhận thấy chúng ta đang hoạt động trên kiểu dữ liệu "sai", nó sẽ cố gắng chuyển đổi giá trị sang kiểu "đúng". Tuy nhiên, kết quả không phải lúc nào cũng đúng.
Phương pháp lập trình tốt nhất là chúng ta luôn chủ động chuyển đổi về kiểu dữ liệu phù hợp với mục đích lập trình.