cài đặt jQuery

Thêm jQuery vào các trang web


Có một số cách để bắt đầu sử dụng jQuery trên trang web. Chúng ta có thể:

  • Tải xuống thư viện jQuery từ jQuery.com
  • Liên kết thư viện jQuery từ nguồn CDN, như Google

Tải xuống jQuery


Có hai phiên bản jQuery có sẵn để tải xuống:

  • Phiên bản sản xuất - đây là phiên bản dành cho trang web trực tiếp vì nó đã được rút gọn và nén
  • Phiên bản phát triển - đây là để thử nghiệm và phát triển (mã không nén và có thể đọc được)

Cả hai phiên bản đều có thể được tải xuống từ jQuery.com.

Thư viện jQuery là một tệp JavaScript duy nhất và chúng ta tham chiếu nó với thẻ HTML <script> (lưu ý là thẻ <script> phải nằm trong thẻ <head>).

<head>
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
</head>

Đặt file đã tải xuống vào cùng thư mục với các trang mà chúng ta muốn sử dụng file thư viện đó.

jQuery CDN


Nếu không muốn tự tải xuống và lưu trữ jQuery, chúng ta có thể liên kết với nó từ CDN (Mạng phân phối nội dung).

Google là một ví dụ về máy chủ lưu trữ jQuery.

CDN của Google

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

Xem kết quả

Một lợi thế lớn của việc sử dụng jQuery được lưu trữ từ Google:
Nhiều người dùng đã tải xuống jQuery từ Google khi truy cập một trang web khác. Do đó, nó sẽ được tải từ bộ nhớ cache khi họ truy cập trang web của bạn, dẫn đến thời gian tải nhanh hơn. Ngoài ra, hầu hết các CDN sẽ đảm bảo rằng khi người dùng yêu cầu tệp từ tệp đó, tệp đó sẽ được phục vụ từ máy chủ gần họ nhất, điều này cũng dẫn đến thời gian tải nhanh hơn.