Định dạng văn bản HTML

Một số thẻ phần tử HTML có tác dụng xác định văn bản với những ý nghĩa đặc biệt khác nhau.

Ví dụ

Đoạn chữ này được tô đậm
Đoạn chữ này được in nghiên

Đây là chữ phía dướichữ phía trên

Thẻ HTML định dạng văn bản


Các phần tử HTML định dạng văn bản được thiết kế để hiển thị các loại text đặc biệt. Một số thẻ HTML đó như sau:

  • <b> - Chữ in đậm
  • <strong> - Văn bản quan trọng
  • <i> - Chữ in nghiêng
  • <em> - Văn bản được nhấn mạnh
  • <mark> - Văn bản được đánh dấu highlight
  • <small> - Văn bản nhỏ hơn
  • <del> - Văn bản đã xóa
  • <ins> - Đã chèn văn bản
  • <sub> - Văn bản sub phía dưới
  • <sup> - Văn bản sub phía trên

Thẻ HTML <b> và <strong>


Phần tử HTML <b> xác định văn bản in đậm, không có ý nghĩa nào khác.

Ví dụ

<b>Đoạn chữ này được in đậm</b>

Kết quả

Đoạn chữ này được in đậm

Phần tử HTML <strong> xác định văn bản có tầm quan trọng cao. Nội dung bên trong thường được in đậm.

Ví dụ

<strong>Đoạn văn bản này quan trọng</strong>

Kết quả

Đoạn văn bản này quan trọng

Thẻ HTML <i> và <em>


Phần tử HTML <i> xác định một phần của văn bản bằng giọng nói hoặc tâm trạng thay thế. Nội dung bên trong thường được hiển thị bằng chữ nghiêng.

Thẻ <i> thường được sử dụng để chỉ ra một thuật ngữ kỹ thuật, một cụm từ từ ngôn ngữ khác, một suy nghĩ, một tên riêng, ...

Ví dụ

<i>Dòng chữ này in nghiêng</i>

Kết quả

Dòng chữ này in nghiêng

Phần tử HTML <em> xác định văn bản được nhấn mạnh. Nội dung bên trong thường được hiển thị bằng chữ nghiêng.

Các công cụ đọc chữ trên màn hình sẽ phát âm các từ bên trong thẻ <em> bằng cách nhấn mạnh trọng âm của từ.

Ví dụ

<em>Dòng chữ này được nhấn mạnh</em>

Kết quả

Dòng chữ này được nhấn mạnh

Thẻ HTML <small>


Phần tử HTML <small> xác định dòng văn bản nhỏ hơn so với bình thường

Ví dụ

<p>Đoạn văn bản với <small>dòng chữ nhỏ hơn</small> so với bình thường</p>

Kết quả

Đoạn văn bản với dòng chữ nhỏ hơn so với bình thường

Thẻ HTML <mark>


Phần tử HTML <mark> xác định văn bản cần được đánh dấu hoặc đánh dấu

Ví dụ

<p>Đoạn văn bản này có nội dung cần <mark>highlight</mark> để chú ý</p>

Kết quả

Đoạn văn bản này có nội dung cần highlight để chú ý

Thẻ HTML <del>


Phần tử HTML <del> xác định văn bản đã bị xóa khỏi tài liệu. Các trình duyệt thường sẽ gạch một dòng qua văn bản đã xóa.

Ví dụ

<p>Đoạn văn bản này có cần <del>gạch bỏ</del> khỏi nội dung</p> 

Kết quả

Đoạn văn bản này có cần gạch bỏ khỏi nội dung

Thẻ HTML <ins>


Phần tử HTML <ins> xác định văn bản đã được chèn vào tài liệu. Trình duyệt thường sẽ gạch dưới văn bản được chèn.

Ví dụ

<p>Tôi không thích <del>màu xanh</del>, tôi thích <ins>màu đỏ</ins>.</p>

Kết quả

Tôi không thích màu xanh, tôi thích màu đỏ.

Thẻ HTML <sub>


Phần tử HTML <sub> xác định văn bản chỉ số phụ. Văn bản chỉ số xuất hiện một nửa ký tự bên dưới dòng bình thường và đôi khi được hiển thị bằng phông chữ nhỏ hơn. Văn bản chỉ số có thể được sử dụng cho các công thức hóa học, như H2O:

Ví dụ

<p>Đoạn văn bản này có <sub>dòng chữ phụ bên dưới</sub> chữ bình thường</p>

Kết quả

Đoạn văn bản này có dòng chữ phụ bên dưới chữ bình thường

Thẻ HTML <sup>


Phần tử HTML <sup> xác định văn bản chỉ số bên trên. Văn bản xuất hiện một nửa ký tự bên trên dòng bình thường và đôi khi được hiển thị bằng phông chữ nhỏ hơn. Văn bản có thể được sử dụng cho chú thích cuối trang, như WWW[1].

Ví dụ

<p>Đoạn văn bản này có <sup>dòng chữ bên trên</sup> so với chữ bình thường</p>

Kết quả

Đoạn văn bản này có dòng chữ bên trên so với chữ bình thường