Thẻ trích dẫn trong HTML

Trong bài đọc này, chúng ta sẽ tìm hiểu qua các thẻ HTML thuộc nhóm trích dẫn như <blockquote>, <q>, <abbr>, <address>, <cite>, và <bdo>.

Ví dụ

Trích dẫn trong website:

HTML là chữ viết tắt của Hypertext Markup Language. Nó giúp người dùng tạo và cấu trúc các thành phần trong trang web hoặc ứng dụng, phân chia các đoạn văn, heading, links, blockquotes, ...

Thẻ HTML trích dẫn <blockquote>


Phần tử HTML <blockquote> thường được sử dụng để trích dẫn tài liệu từ một nguồn khác. Trình duyệt web sẽ thụt lùi lại khi tìm thấy phần tử <blockquote>.

Ví dụ

<p>Trích dẫn trong website:</p>
<blockquote cite="https://book-code.com.vn/html-la-gi-3.html">
HTML là chữ viết tắt của Hypertext Markup Language. Nó giúp người dùng tạo 
và cấu trúc các thành phần trong trang web hoặc ứng dụng, phân chia các 
đoạn văn, heading, links, blockquotes, vâng vâng.
</blockquote>

Xem kết quả

Thẻ HTML <q> trích dẫn ngắn


Phần tử HTML <q> thường được sử dụng khi chúng ta cần trính dẫn một đoạn văn bản ngắn. Trình duyệt web sẽ chèn dấu ngoặc kép bao quanh đoạn văn bản bên trong thẻ <q>.

Ví dụ

<p>Học lập trình web online <q>miễn phí tại book-code.com.vn</q></p>

Xem kết quả

Thẻ HTML <abbr> viết tắt


Thẻ HTML <abbr> xác định chữ viết tắt hoặc từ viết tắt, như "HTML", "CSS", "Mr.", "Dr.", "ASAP", "ATM"

Sử dụng thẻ đánh dấu các chữ viết tắt sẽ giúp chúng ta cung cấp thông tin hữu ích cho các trình duyệt, hệ thống dịch tự động và các công cụ tìm kiếm.

Sử dụng thuộc tính title để giải thích thêm cho các chữ viết tắt khi người dùng rê chuột vào chữ

Ví dụ

<p>Bắt đầu học lập trình tại <abbr title="Book-code.com.vn là website tự học miễn phí">
book-code.com.vn</abbr> để nắm vững các kiến thức cơ bản.</p>

Xem kết quả

Thẻ HTML <address>


Thẻ HTML <address> xác định thông tin liên hệ của tác giả/chủ sở hữu của một tài liệu hoặc một tác phẩm...

Thông tin liên hệ có thể là địa chỉ email, URL, địa chỉ nhà ở, số điện thoại, mạng xã hội, v.v.

Văn bản trong thẻ <address> thường được hiển thị ở dạng in nghiêng và các trình duyệt web sẽ luôn thêm dấu ngắt dòng trước và sau thẻ phần tử HTML <address>.

Ví dụ

<address>
Written by John Doe.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

Xem kết quả

Thẻ HTML <cite>


Thẻ HTML <cite> xác định tiêu đề của một tác phẩm nghệ thuật (ví dụ: một cuốn sách, một bài thơ, một bài hát, một bộ phim, một bức tranh, một tác phẩm điêu khắc, v.v.).

Văn bản trong thẻ <cite> thường được hiển thị ở dạng in nghiêng.

Ví dụ

<p>Tác phẩm <cite>The Book</cite> tác giả book-code. xuất bản năm 2021.</p>

Xem kết quả

Thẻ HTML <bdo>


BDO là viết tắt của Bi-Directional Override.

Thẻ HTML <bdo> được sử dụng để ghi đảo ngược một đoạn văn bản.

Ví dụ

<bdo dir="rtl">Đoạn văn bản này bị ghi đảo ngược lại từ phải sang trái</bdo>

Xem kết quả