Phần tử HTML

Phần tử HTML được xác định bởi thẻ mở, các nội dung và thẻ đóng

Phần tử HTML


Phần tử HTML là tất cả nội dung chứa trong cặp thẻ mở và đóng và bao gồm cả cặp thẻ đó:

<tagname>Nội dung ... </tagname>

Một số ví dụ về phần tử HTML

<h1>My first heading</h1>

<p>My first paragraph</p>

Thẻ bắt đầu Nội dung phần tử Thẻ kết thúc
<h1> My first heading </h1>
<p> My first paragraph </p>
<br> none none

Lưu ý

Một số phần tử HTML không có nội dung (như phần tử thẻ <br>). Các phần tử này gọi là phần tử rỗng. Các phần tử rỗng không có thẻ kết thúc.

Các phần tử HTML lồng nhau


Các phần tử HTML có thể được lồng vào nhau (điều này có nghĩa là các phần tử này có thể chứa các phần tử khác).

Tất cả các tài liệu HTML đều bao gồm các phần tử HTML lồng nhau.

Ví dụ sau đây chứa bốn phần tử HTML (<html>, <body>, <h1><p>):

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

Xem kết quả

Giải thích ví dụ trên

Phần tử <html> là phần tử chính và nó định nghĩa toàn bộ tài liệu HTML.

Nó có một thẻ bắt đầu <html> và một thẻ kết thúc </html>.

Sau đó, bên trong phần tử <html> có một phần tử <body>:

<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>

Phần tử <body> xác định phần thân của tài liệu.

Nó có một thẻ bắt đầu <body> và một thẻ kết thúc </body>.

Sau đó, bên trong phần tử <body> có hai phần tử khác: <h1><p>:

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

Phần tử <h1> xác định một tiêu đề.

Nó có thẻ bắt đầu <h1> và thẻ kết thúc </h1>:

<h1>My First Heading</h1>

Phần tử <p> xác định một đoạn văn bản.

Nó có thẻ bắt đầu <p> và thẻ kết thúc </p>.

<p>My first paragraph.</p>

Đừng bao giờ bỏ qua thẻ kết thúc


Một số phần tử HTML sẽ hiển thị chính xác, ngay cả khi bạn quên thẻ kết thúc:

Ví dụ

<html>
<body>

<p>This is a paragraph
<p>This is a paragraph

</body>
</html>

Kết quả

This is a paragraph

This is a paragraph

Tuy nhiên, một số thẻ sẽ hiển thị kết quả không mong muốn nếu như chúng ta quên thẻ đóng

Phần tử HTML rỗng


Phần tử HTML không có nội dung được gọi là phần tử rỗng.

Thẻ <br> được định nghĩa là một thẻ xuống dòng, và là thẻ rỗng vì không có nội dung và thẻ đóng.

Ví dụ

<p>This is a <br> paragraph with a line break.</p>

Kết quả

This is a
paragraph with a line break.

HTML không phân biệt chữ hoa, chữ thường


Các thẻ HTML không phân biệt chữ hoa và chữ thường: <P> có chức năng cũng giống như <p>.

Tiêu chuẩn HTML không yêu cầu thẻ chữ thường, nhưng W3C đề xuất chữ thường trong HTML và yêu cầu chữ thường cho các loại tài liệu nghiêm ngặt hơn như XHTML.