HTML comments

Comment trong HTML không được hiển thị trong trình duyệt, nhưng chúng có thể giúp chúng ta ghi chú lại các đoạn mã nguồn, có ích rất nhiều trong việc bảo trì website, nhất là các website có khối lượng mã nguồn khổng lồ.

Comment trong HTML


Chúng ta có thẻ thêm comment vào các đoạn mã nguồn để ghi chú chức năng từng đoạn code, cú pháp như sau:

<!--Ghi comment của bạn ở đây-->

Thẻ comment mở đầu có dấu !, nhưng không có trong thẻ kết thúc

Các ghi chú comment không được hiển thị trên trình duyệt web, bạn chỉ có thẻ xem thấy comment khi xem mã nguồn của trang web

Thêm comment vào văn bản


Chúng ta có thể thêm comment để đặt các thông báo với nội dung ghi chú, nhắc nhở trong các đoạn code của mình

Ví dụ

<!-- This is a comment -->

<p>Đây là đoạn văn bản.</p>

<!-- Remember to add more information here -->

Kết quả

Đây là đoạn văn bản.

Ẩn nội dung code


Chúng ta sử dụng comment để tạm thời ẩn nội dung của một dòng code mà chúng ta chưa muốn nó hiển thị

Ví dụ

<p>Đây là đoạn văn bản.</p>

<!-- <p>Đây là đoạn văn bản khác </p> -->

<p>Đây cũng là một đoạn văn bản.</p>

Kết quả

Đây là đoạn văn bản.

Đây cũng là một đoạn văn bản.

Chúng ta cũng có thể ẩn nhiều hơn một dòng, mọi đoạn code nằm giữa dòng <!-- và dòng --> đều sẽ bị ẩn khỏi màn hình hiển thị.

Ví dụ

<p>Đây là một đoạn văn bản.</p>
<!--
<p>Đây là thẻ img:</p>
<img border="0" src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli">
-->
<p>Đây cũng là một đoạn văn bản.</p>

Kết quả

Đây là một đoạn văn bản.

Đây cũng là một đoạn văn bản.

Comment ứng dụng rất tốt trong việc tìm và sửa lỗi code, chúng ta có thể dò từng dòng code để tìm ra lỗi hay sai xót trong lập trình

Ẩn nội dung nội tuyến


Comment có thể được sử dụng để ẩn các thành phần bên trong, giữa các cặp thẻ HTML.

Ví dụ

<p>Đây là một <!--trong nhiều--> đoạn văn bản.</p>

Kết quả

Đây là một đoạn văn bản.