css height và width

Thuộc tính CSS heightwidth thường được sử dụng để xác định chiều cao và chiều rộng của một phần tử HTML.

Thuộc tính CSS max-width được sử dụng để chỉ định chiều rộng tối đa của một phần tử HTML.

Phần tử này có chiều cao 50px và chiều rộng 100%

Xem ví dụ

CSS Height và Width


Thuộc tính heightwidth được sử dụng để thiết lập chiều cao và chiều rộng cho một phần tử HTML.

Thuộc tính chiều cao và chiều rộng không bao gồm phần đệm padding, đường viền border hoặc lề margin. Trình duyệt web sẽ xác định chiều cao/chiều rộng của một phần tử HTML mà không tính tới phần đệm padding, đường viền borderlề margin của phần tử đó.

Thuộc tính heightwidth có các giá trị sau:

  • auto - Đây là mặc định. Trình duyệt tự động tính toán chiều cao và chiều rộng
  • length - Xác định chiều cao/chiều rộng bằng px, cm, v.v.
  • % - Xác định chiều cao/chiều rộng theo giá trị phần trăm của thẻ chứa
  • initial - Đặt chiều cao/chiều rộng theo giá trị mặc định của nó
  • inherit - Chiều cao/chiều rộng sẽ được kế thừa từ giá trị của phần tử cha của nó

CSS Height và Width - Một số ví dụ


Ví dụ 1: Đặt chiều cao và chiều rộng của phần tử <div>

Phần tử này có chiều cao 200px và chiều rộng 50%
 
<style>
div {
  height: 200px;
  width: 50%;
  background-color: powderblue;
}
</style>

Xem kết quả

Ví dụ 2: Đặt chiều cao và chiều rộng cho phần tử <div> khác

Phần tử này có chiều cao 100px và chiều rộng 500px
 
<style>
div {
  height: 100px;
  width: 500px;
  background-color: powderblue;
}
</style>

Xem kết quả

Lưu ý: Hãy nhớ rằng các thuộc tính height width không bao gồm phần đệm padding, đường viền border hoặc lề margin!

CSS Height và Width - Thuộc tính max-width


Thuộc tính max-width được sử dụng để thiết lập chiều rộng tối đa của một phần tử HTML.

Thuộc tính max-width có thể được chỉ định trong các giá trị xác định đơn vị đo như px, cm, v.v., hoặc phần trăm (%) của vùng chứa nó hoặc đặt thành auto (đây là mặc định. Có nghĩa là không có chiều rộng tối đa).

Sự cố với phần tử <div> trên sẽ xảy ra khi cửa sổ trình duyệt nhỏ hơn chiều rộng của phần tử (500px). Sau đó, trình duyệt sẽ thêm một thanh cuộn ngang vào trang.

Trong trường hợp này, việc sử dụng thuộc tính max-width thay thế sẽ cải thiện khả năng xử lý trên các thiết bị có màn hình nhỏ của trình duyệt.

Lưu ý: Nếu vì lý do nào đó mà bạn sử dụng cả thuộc tính width và thuộc tính max-width trên cùng một phần tử, và giá trị của thuộc tính width lớn hơn thuộc tính max-width, thì thuộc tính max-width sẽ được sử dụng (và thuộc tính width sẽ bị bỏ qua).

Ví dụ

<style>
div {
  max-width: 500px;
  height: 100px;
  background-color: powderblue;
}
</style>

Xem kết quả