Cú pháp Css

Quy tắc khai báo CSS bao gồm một bộ chọn và một khối giá trị khai báo.

Cú pháp CSS


cú pháp css

Bộ chọn trỏ đến phần tử HTML mà chúng ta muốn tạo kiểu.

Khối khai báo chứa một hoặc nhiều khai báo được phân tách bằng dấu chấm phẩy.

Mỗi khai báo bao gồm một tên thuộc tính CSS và một giá trị, được phân tách bằng dấu hai chấm.

Nhiều khai báo CSS được phân tách bằng dấu chấm phẩy và các khối khai báo được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn.

Ví dụ

p {
  color: red;
  text-align: center;
}

Xem kết quả

Giải thích ví dụ

  • p là một bộ chọn trong CSS (nó trỏ đến phần tử HTML mà bạn muốn tạo kiểu: <p>).
  • color là một property, và red là giá trị property đó.
  • text-align là một property, và center là giá trị property đó.

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về CSS Selector và CSS Properties trong những bài tiếp theo.