Comment trong CSS

Comment CSS không được hiển thị trong trình duyệt, nhưng chúng có thể giúp chúng ta ghi chú diễn giải lại mã nguồn

Comment CSS


Comment được sử dụng để giải thích mã code và có thể hữu ích khi chúng ta cần chỉnh sửa mã nguồn vào một ngày sau đó.

Các comment trong CSS sẽ bị trình duyệt bỏ qua.

Comment CSS được đặt bên trong phần tử <style>, bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */.

Ví dụ

<style>
/* This is a single-line comment */
p {
  color: red;
} 
</style>

Xem kết quả

Chúng ta có thể thêm nhận xét ở bất cứ đâu chúng ta muốn trong mã.

Ví dụ

<style>
p {
  color: red;  /* Set text color to red */</style>

Xem kết quả

Nhận xét cũng có thể kéo dài nhiều dòng

Ví dụ

<style>
/* This is
a multi-line
comment */

p {
  color: red;</style>

Xem kết quả

Comment HTML và CSS


Trong phần hướng dẫn HTML trước, chúng ta đã biết thêm nhận xét vào mã nguồn HTML của mình bằng cách sử dụng cú pháp <!--...-->

Trong ví dụ sau, chúng ta sử dụng kết hợp các comment HTML và CSS.

Ví dụ

<style>
p {
  color: red; /* Set text color to red */
}
</style>
</head>

<body>

<h2>My Heading</h2>

<!-- These paragraphs will be red -->

<p>Hello World!</p>

Xem kết quả