Bootstrap Glyphicons

Glyphicons


Bootstrap cung cấp 260 glyphicons từ bộ Glyphicons Halflings.

Glyphicons có thể được sử dụng trong văn bản, nút, thanh công cụ, điều hướng, biểu mẫu, v.v.

Dưới đây là một số ví dụ về glyphicon.

Envelope glyphicon:  

Print glyphicon:  

Search glyphicon:  

Download glyphicon:  

Cú pháp glyphicon


Chúng ta chèn glyphicon theo cú pháp sau:

<span class="glyphicon glyphicon-name"></span>

Phần name trong cú pháp trên được thay thế bằng tên riêng của glyphicon.

Ví dụ về glyphicon


Ví dụ sau đây mô tả các cách khác nhau để sử dụng glyphicon.

Ví dụ

<h2>Ví dụ Glyphicon</h2>
<p>Envelope icon: <span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span></p>
<p>Envelope icon as a link:
    <a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span></a>
</p>
<p>Search icon: <span class="glyphicon glyphicon-search"></span></p>
<p>Search icon on a button:
    <button type="button" class="btn btn-default">
        <span class="glyphicon glyphicon-search"></span> Search
    </button>
</p>
<p>Search icon on a styled button:
    <button type="button" class="btn btn-info">
        <span class="glyphicon glyphicon-search"></span> Search
    </button>
</p>
<p>Print icon: <span class="glyphicon glyphicon-print"></span></p>      
<p>Print icon on a styled link button:
    <a href="#" class="btn btn-success btn-lg">
        <span class="glyphicon glyphicon-print"></span> Print 
    </a>
</p> 

Xem kết quả